Strona głównaO CSRKorzyści z CSR

Korzyści z CSR

Przedsiębiorstwo podejmujące w sposób prawidłowy działania społecznie odpowiedzialne będzie postrzegane jako wiarygodny partner we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania.

Firma, która w sposób przemyślany i konsekwentny zaplanuje swoje cele strategiczne w powiązaniu z koncepcją CSR może osiągnąć wymierne korzyści, w tym:
  • ukształtowanie długofalowych, opartych na zaufaniu, relacji z interesariuszami zewnętrznymi: społecznością lokalną, podmiotami współpracującymi, organizacjami pozarządowymi, inwestorami
  • zbudowanie przewagi konkurencyjnej oraz orientacja na długotrwały i stabilny wzrost
  • zwiększenie odporności na możliwość i skutki wystąpienia sytuacji kryzysowych
  • zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej
  • ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. społeczności lokalnej, opinii publicznej, analityków rynku
  • pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, jak również wzrost poziomy satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji
  • pozytywne postrzeganie władz spółki, które zainicjowały i podejmują działania w obszarze CSR przez obecnych i potencjalnych inwestorów.
By osiągnąć wyżej wymienione korzyści, najważniejszym elementem jest postrzeganie odpowiedzialnego biznesu w szerszym, strategicznym kontekście, jako jednej z głównych funkcji przedsiębiorstwa. Istotnym czynnikiem sukcesu jest analiza wyników finansowych firmy w powiązaniu z efektami środowiskowymi i społecznymi podejmowanych decyzji. Oto kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy budowaniu takiego podejścia.

Skuteczne wdrożenie pozytywnych zmian w organizacji nie ma szans powodzenia bez pełnego poparcia i bezpośredniego zaangażowania ze strony zarządu firmy. Zgodność celów biznesowych i społecznych powinna być też jasno komunikowana przez władze spółki. Z praktyki jednakże wyłania się obraz, który sprowadza działania w zakresie odpowiedzialności społecznej do jednorazowego wysiłku. Tymczasem działania CSR należy trwale związać z takimi obszarami jak wydajność firmy, podejmowanie decyzji, mierzenie wzrostu przychodów, marży operacyjnej i efektywności aktywów.

Firmy mogą szybciej rozwinąć obszar odpowiedzialnego biznesu dzięki jasnej komunikacji zarówno swoich mocnych, jak i słabych stron. Tylko rzetelna i kompletna informacja przedstawia realną wartość, zarówno dla inwestorów, jak i dla pozostałych grup interesariuszy. Argumentem za otwartą komunikacją jest też fakt, że już same zauważenie niektórych kwestii i zaplanowanie działań, nawet zanim przyniosą one pożądane efekty, mogą pozytywnie wpłynąć na relacje z ich potencjalnymi adresatami.

We wdrażaniu i realizacji CSR niezbędna jest także wytrwałość w działaniu. Firma, która publicznie ogłosi zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu, powinna być przygotowana do konsekwentnej realizacji tego zobowiązania. Ryzyko utraty wiarygodności i co za tym idzie wartości rynkowej firmy jest dużo większe w przypadku złożenia obietnicy bez pokrycia niż odłożenia w czasie pewnych działań w celu lepszego ich przygotowania. Nawet jeśli klienci i rynek dość powoli doceniają wartość dodaną społecznej odpowiedzialności biznesu, szybko i dotkliwie potrafią ukarać za jej brak.

Istotny czynnikiem  jest także czas potrzebny do przygotowania, wdrożenia i uzyskania efektów z tego typu działalności. Strategicznego podejścia do odpowiedzialnego biznesu nie można wprowadzić z dnia na dzień, gdyż wymaga ono ustanowienia nowych procesów, relacji i w wielu przypadkach zmian kultury korporacyjnej. Dlatego zamiast pospiesznie podejmować rozproszone działania, ważne jest, by uważnie zaplanować cały proces na zasadzie drobnych kroków, które przyniosą długoterminowe rezultaty.

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność