Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Oceniamy nadesłane Dobre Praktyki CSR

Oceniamy nadesłane Dobre Praktyki CSR

21.09.2009

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy Państwu za nadesłane Dobre Praktyki CSR. Obecnie, poddane zostały one ocenie ekspertów z firmy Deloitte. Na tym etapie mogą spodziewać się Państwo pytań dotyczących konkretnych kwestionariuszy.

Losowanie firm, których zgłoszone Dobre Praktyki poddane zostaną  audytowi odbędzie się 1 marca. Audyty zamierzamy przeprowadzić do 21 marca 2010 r.

Oficjalne wyniki konkursu, razem z listą rankingową zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej 31 marca 2010 r.
Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach to projekt Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i firmy doradczej Deloitte. Jego celem jest aktywne wpływanie na rozwój CSR (ang. Corporate Social Responsibility) w Polsce.

W projekcie zamierzamy opracować narzędzia, które pomogą firmom w Polsce zaplanować, wdrożyć i samodzielnie ocenić przyjętą przez nie strategię w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility -CSR) - to strategia rozwoju firmy, zgodnie z którą uwzględnia ona w swojej działalności wyzwania ekologiczne, społeczne i środowiskowe. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także - realizując swoje cele biznesowe - podejmuje dobrowolne działania poprawiające relacje z pracownikami, klientami, dostawcami, otoczeniem społecznym i wszystkimi innym interesariuszami.

Zespół projektowy chciałby ułatwić firmom zrozumienie, jak koncepcja CSR może przełożyć się na ich przewagi konkurencyjne oraz w jaki sposób można ją powiązać bezpośrednio ze strategią biznesową.

Jednym z głównych zadań projektowych jest wypracowanie metodyki, którą będą mogły stosować firmy planujące lub już realizujące Dobre Praktyki CSR. Chcemy poddać uważnej analizie to, co dziś firmy robią w Polsce w ramach CSR i na tej podstawie zaproponujemy całościowy model społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Z jednej strony, będzie on uwzględniał wyniki dotychczasowej debaty w Polsce i na świecie na temat treści CSR (m.in. projekt normy ISO 26000), z drugiej zaś musi uwzględniać polskie realia. Właśnie z tego powodu zależy nam na Państwa aktywnym udziale w projekcie!

Dobra Praktyka CSR to dobrowolne działanie stanowiące wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, wykraczające poza wymogi określone przepisami prawa, mające charakter aktywności podejmowanej w dłuższej perspektywie czasowej, przyczyniające się do realizacji celów zdefiniowanych w ramach jednego z poniższych obszarów:

 • ład organizacyjny
 • prawa człowieka
 • stosunki pracy
 • ochrona środowiska naturalnego
 • praktyki rynkowe
 • relacje z konsumentami
 • zaangażowanie społeczne.

 

Dlaczego warto zgłosić Dobre Praktyki CSR?

 

 • Każda firma, która nadeśle do nas opis DP, otrzyma informację zwrotną wskazującą na działania podejmowane w sposób prawidłowy oraz te, które wymagają modyfikacji.
 • 20 DP, które najlepiej spełniać będą kryteria stworzonej przez nas metodyki oceny DP, otrzyma specjalne wyróżnienia; będą również promowane w mediach, na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl oraz w wydawnictwach opracowywanych w ramach projektu.
 • W 10 losowo wybranych firmach spośród tych, które zgłoszą nam swoje DP, eksperci z Deloitte przeprowadzą bezpłatne audyty CSR-owe.
 • Opisy konkretnych DP będą inspirować wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane wdrożeniem CSR.
 • W oparciu o naszą metodykę oraz doświadczenia zgromadzone w toku prac projektowych opracowany zostanie poradnik nt. "Planowania i realizacji praktyk CSR" zawierający m.in. opis najlepszych otrzymanych praktyk.

____________________________________________

 

Regulamin przeprowadzania konsultacji Dobrych Praktyk CSR

Regulamin przeprowadzania oceny Dobrych Praktyk CSR


 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność