Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Stanowisko BUSINESSEUROPE nt. CSR

Stanowisko BUSINESSEUROPE nt. CSR

22.09.2009

CSR TO NOWOCZESNA FORMA BIZNESU

1. Na długo zanim temat Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility, CSR) zyskał rozgłos, wielu europejskich pracodawców i przedsiębiorców angażowało się w życie społeczeństwa, poważnie podchodząc do swojej roli obywateli korporacyjnych. Obecnie przedsiębiorstwa europejskie stale wykazują dogłębne i szeroko zakrojone poczucie odpowiedzialności społecznej, co widać na przykładzie licznych działań z zakresu CSR, które pojawiły się i gwałtownie rozprzestrzeniły w środowisku biznesowym w ostatnich latach. Dowodzą one, że społeczność biznesowa w pełni akceptuje i propaguje metody postępowania zgodne z zasadami odpowiedzialności społecznej, oparte na podstawowych wartościach europejskich, takich jak równe szanse, uczciwe warunki pracy, zakaz zatrudniania dzieci i odpowiedzialne zużycie energii.

2. Te podstawowe wartości są głęboko wpisane w europejskie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też spółki nie angażują się w CSR wyłącznie w czasach rozkwitu gospodarczego, ale również wtedy, gdy prognozy są mniej korzystne. Również obecnie, pomimo obserwowanego załamania gospodarki, przedsiębiorcy europejscy angażują się w działania CSR z niesłabnącym zaangażowaniem.

3. Można stwierdzić, że w świetle światowej recesji, kurczącej się i starzejącej siły roboczej w Europie, rosnącej globalnej konkurencji, zmian klimatycznych, niewystarczających struktur nadzoru korporacyjnego w niektórych częściach świata i nieustannie wysokich oczekiwań udziałowców, pracowników i ogółu społeczeństwa, spółki europejskie rozumieją, że postępowanie zgodne z zasadami odpowiedzialności społecznej warunkuje skuteczne zmierzenie się z wyzwaniami współczesnego świata.

4. CSR - tak w formie sprawozdań, jak i mniej formalnych zobowiązań - stanowi bowiem wartościowe narzędzie zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i średnich i małych przedsiębiorstw, które pozwala na przewidywanie i reagowanie na wyjątkowe, wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania gospodarcze, społeczne i ekologiczne, z jakimi dana spółka może się regularnie stykać. CSR to więcej niż słowa i wystawy sklepowe. To integralna część biznesu - fundamentalna strategia zarządzania ryzykiem, wbudowana w strategiczny proces decyzyjny leżący u podstaw działalności danej firmy.

EUROPEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA LIDERAMI CSR

5. W marcu 2006 Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie CSR. Podkreśliła w nim potencjał CSR do przyczynienia się do Europejskiej Strategii Wzrostu i Zatrudnienia oraz wezwała europejską społeczność biznesową do większego zaangażowania na rzecz CSR. Liczne sukcesy osiągnięte w ostatnich latach pokazują, że europejskie przedsiębiorstwa podjęły rzucone im wyzwanie.

6. Wraz z komunikatem Komisji uruchomiono Europejski Sojusz na rzecz CSR, będący wspólną inicjatywą społeczności biznesowej oraz Komisji, którego jedynym celem jest: Uczynić z Europy biegun doskonałości w dziedzinie CSR. Konfederacja BUSINESSEUROPE nie wahała się dołączyć do Sojuszu i jako jeden z jego trzech jego partnerów pomogła w koordynacji i promowaniu Sojuszu, mobilizując zrzeszenia członków oraz zasoby dużych i małych spółek europejskich.

7. Pod patronatem Sojuszu powstało dwadzieścia laboratoriów. Łącznie obejmują one setki przedstawicieli świata biznesu i interesariuszy z całej Europie. Poprzez laboratoria te społeczność biznesowa wspiera prywatne inicjatywy w zakresie CSR, umożliwia tworzenie sieci i wymianę doświadczeń oraz wspiera kreowanie potencjału i opracowywanie wspólnych projektów spółek i ich interesariuszy. Sama Konfederacja BUSINESSEUROPE objęła kierownictwo nad ?Stymulowaniem Ducha Przedsiębiorczości i Promowaniem Nauki Przedsiębiorczości" w jednym z laboratoriów.

8. Na szczeblu krajowym, zrzeszenia członkowskie BUSINESSEUROPE pracują nad różnymi metodami upowszechniania CSR wśród różnych interesariuszy, poruszając szerokie spektrum zagadnień. Niektóre krajowe federacje pracodawców odegrały szczególnie istotną rolę w promowaniu debaty na tym szczeblu i koordynowaniu sieci, dzięki którym możliwe jest dalsze rozprzestrzenianie się działań z dziedziny CSR. Ich celem jest podnoszenie świadomości i wiedzy z zakresu CSR wśród przedsiębiorstw w Europie. Wspierają umacnianie potencjału i kompetencji poszczególnych spółek i pracują nad zagwarantowaniem właściwych warunków do dalszego rozwoju, w tym intensywnego dialogu z interesariuszami.

9. W ostatnich kilku latach prowadzono liczne działania, takie jak tworzenie stron internetowych, wydawanie folderów i opracowywanie praktycznych narzędzi ułatwiających CSR i wspierających spółki prowadzące działalność na tym polu. Uruchomiono programy szkoleniowe dotyczące CSR wraz ze szkołami i uczelniami wyższymi, tak aby podnosić poziom wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Organizowano dyskusje i seminaria, podczas których spotykali się przedsiębiorcy, pracownicy, przedstawiciele ośrodków badawczych (think-tank) i instytucje państwowe i oferowano pomoc przy opracowywaniu krajowych, dobrowolnych porozumień np. dotyczących oszczędzania energii.

REKOMENDACJE

10. Te liczne działania pokazują, że europejska społeczność biznesowa poważnie podchodzi do kwestii postępowania w zgodzie z zasadami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Nieustannie koncentrują się one na tworzeniu przedsiębiorstw przestrzegających zasad zrównoważonego rozwoju i opracowywaniu strategii CSR poprzez stały dialog z interesariuszami, przy zrozumieniu wysokiego znaczenia przejrzystości i konstruktywnego dialogu.

11. Dowodzi to również, iż w dziedzinie CSR niemożliwe jest narzucenie jednakowych norm wszystkim spółkom. Spółki muszą w dalszym ciągu mieć przestrzeń do indywidualnego kształtowania formy swojego zaangażowania na rzecz społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że rodzaj i forma tego zaangażowania zależą od wielkości spółki, jej struktury własności oraz sektora i rynku, na którym prowadzi ona działalność. W rzeczywistości CSR jest w coraz większym stopniu jedną z kilku odpowiedzi, jakie rozważają spółki, mierząc się z różnymi wyzwaniami stającymi na ich drodze. Działalność CSR małej, lokalnej spółki całkowicie różni się od działalności międzynarodowej korporacji, której produkcja ulokowana jest głównie w krajach Trzeciego Świata. Ujednolicone standardy lub regulacje z zakresu CSR nie miałyby sensu dla żadnej z tej spółek. Kwestię tę bardzo mocno podkreślano podczas ostatniego Multi-Stakeholder Forum dotyczącego CSR wiosną 2009 r.

12. Jeśli natomiast działaniom CSR zapewni się właściwie wsparcie, CSR może wspomóc wiele celów polityki społecznej, ekologicznej i gospodarczej UE, a europejska społeczność biznesowa uczyniła już wiele, by tego dowieść. Ważne jest jednak, aby pamiętać, iż inicjatywy poszczególnych spółek i federacji przedsiębiorców mogą jedynie stanowić uzupełnienie działań polityków i innych interesariuszy.

13. Aby wesprzeć inicjatywy spółek europejskich, Konfederacja BUSINESSEUROPE rekomenduje następujące kwestie jako główne obszary rozważań polityków:

  • Wdrożenie koniecznych reform w celu stworzenia ramowych warunków dla przedsiębiorstw europejskich pozwalających na stworzenie odpowiedzialnej i zrównoważonej ścieżki rozwoju, która umożliwi im skuteczne konkurowanie w globalnej gospodarce. Takie ramy mogą tylko wzmocnić potencjał do działalności CSR we wszystkich przedsiębiorstwach europejskich, ponieważ sam CSR stałby się elementem konkurencji globalnej, w której spółki europejskie zyskałyby istotną korzyść.
  • Umocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich poprzez postrzeganie CSR w kontekście międzynarodowym, a nie ściśle europejskim, przy rosnącej złożoności międzynarodowej sieci spółek i ich łańcuchów dostaw. Spółki europejskie już dziś podejmują wytężone starania w celu podtrzymania i wdrożenia przyjętych ogólnych zasad określonych przez ILO, OECD i ONZ. W krajach o niewystarczających strukturach nadzoru korporacyjnego, przed politykami stoi zadanie tworzenia potencjału, upowszechniania dobrych praktyk i ułatwiania egzekwowania istniejących ram prawnych.
  • Co dwa lata podejmowanie inwentaryzacji informacji na temat procedur z zakresu CSR u wszystkich interesariuszy w celu stworzenia dobrych praktyk oraz aktualizacji i doskonalenia wiedzy o różnych drogach do CSR w krajach członkowskich UE. Ułatwiłoby to monitorowanie postępów w tej dziedzinie i pozwoliłoby spółkom dzielić się swoimi obawami dotyczącymi trudności we wdrażaniu procedur CSR w pewnych okolicznościach.

14. Ze swojej strony Konfederacja BUSINESSEUROPE i spółki w całej Europie są gotowe kontynuować i zintensyfikować swoje proaktywne działania na rzecz CSR poprzez konstruktywną współpracę z politykami i innymi interesariuszami na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu stworzenia silnej, konkurencyjnej Europy opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju i postępu.

 

 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność