Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Ogólnopolski Kongres Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Ogólnopolski Kongres Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

25.11.2009

Jak zmieniało się oblicze polskich przedsiębiorstw i świadomość kadry kierowniczej, w jakim stopniu udało się przejść od popularnego dwadzieścia lat temu stereotypu biznesu kierującego się niemal wyłącznie ?prawami dżungli" do bardziej cywilizowanej, dojrzałej postaci biznesu etycznego i odpowiedzialnego - wobec społeczeństwa i pracowników, akcjonariuszy i klientów, środowiska przyrodniczego i partnerów biznesowych.
Obecny kryzys finansowy skłania do postawienia ze zwiększoną siłą kwestii etycznych w działalności gospodarczej. Jesteśmy przekonani, że podjęcie tej problematyki przyczyni się do nadania wymiarowi etycznemu w ekonomii i zarządzaniu rangi na jaką zasługuje, również w Polsce doświadczonej latami transformacji.

W tym roku Centrum Etyki Biznesu obchodzi swe 10-lecie, równocześnie mija 15 lat od pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Etyki Biznesu zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Towarzystwo Naukowe Prakseologii, a także 10 lat od utworzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu - członka European Business Ethics Network. Korzystając z tej okazji uznaliśmy za celowe zorganizowanie Ogólnopolskiego Kongresu Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w dniach 9-10 grudnia w Warszawie w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego.

Chcielibyśmy aby ten Kongres był mocnym akcentem w długofalowym procesie wzmacniania współpracy między sektorem biznesu, ośrodkami akademickimi, sektorem pozarządowym oraz administracją publiczną i samorządową. Czas najwyższy spowodować przekształcenie aktywności gospodarczej społeczeństwa w OBYWATELSKĄ RZECZPOSPOLITĄ GOSPODARCZĄ par excellence, tj. z pełnym zaangażowaniem wszystkich interesariuszy.

Sądzimy, że w ramach Kongresu należy podjąć przede wszystkim takie zagadnienia jak:

? identyfikacja szans, jakie etyczny biznes stwarza w kategoriach wzrostu wartości firmy i jej konkurencyjności na globalnym rynku, a także barier, wewnętrznych i zewnętrznych, ograniczających efektywność tych inicjatyw;

? edukacja na rzecz etyki i odpowiedzialności społecznej, dostosowanie priorytetów badawczych do potrzeb rynku pracy i aspiracji rozwojowych społeczeństwa;

? przegląd realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu etyki i odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorstw największych, oraz z sektora małych i średnich, a także podejmowanych przez organizacje pracodawców i inne stowarzyszenia;

? zachęcenie mediów do szerszego upowszechniania dobrych praktyk, wzorów osobowych oraz wymiany myśli przez wszystkie grupy interesariuszy.

Zapraszając do dyskusji i współpracy, chcemy podkreślić, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat osiągnięto w Polsce już wiele

- istnieje spora liczba dokumentów i praktyk dotyczących poszczególnych zagadnień etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Często są one jednak rozproszone i nieznane poza wąskim kręgiem osób szczególnie zainteresowanych lub nieupubliczniane. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiej współpracy, jaką postulujemy, możemy wspólnie przyczynić się do rozwijania i wzmacniania w Polsce dobrego klimatu dla etycznego prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu odpowiedzialni przedsiębiorcy będą doceniani nie tylko za osiąganie zysków, ale również z racji rzetelnego postępowania i wkładu w podejmowanie istotnych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych.

RADA PROGRAMOWA
Prof. Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu ALK - Przewodniczący Rady
Dr Ryszard Banajski, Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Dr Dariusz Bąk, Centrum Etyki Biznesu ALK
Dr Mieczysław Bąk, Krajowa Izba Gospodarcza
Prof. Jerzy Dietl, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Zbigniew Gajewski, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Łukasz Gębski, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Marek Goliszewski, Business Centre Club
Władysław Gołębiewski, Związek Banków Polskich
Roman Jamiołkowski, BRE Bank S.A.
Krzysztof Kaczmar, Fundacja Kronenberga, Citi Handlowy
Karolina Kępska-Tlaga, Konfederacja Pracodawców Polskich
Prof. Bożena Klimczak, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Marek Kosycarz, Microsoft
Prof. Anna Lewicka-Strzałecka, IFiS PAN, Centrum Etyki Biznesu ALK
Katarzyna Łasak, Polski Instytut Dyrektorów
Irena Pichola, PricewaterhouseCoopers, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Dr Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu ALK - Sekretarz Rady
Prof. Kazimierz Sosenko, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Julita Sokołowska, Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego
Prof. Jacek Sójka, Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu
Prof. Jan Jacek Sztaudynger, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii I Zarządzania
Mariusz Witalis, Ernst & Young
Anna Zawadzka, Totalizator Sportowy

CENTRUM ETYKI BIZNESU (CEBI) istnieje od 28 października 1999 roku jako jednostka wspólna Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. To ośrodek badań i studiów na rzecz rozwoju etyki biznesu w Polsce, a także miejsce spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania tyleż skutecznego, co społecznie odpowiedzialnego biznesu. Nawiązujemy do najlepszych polskich tradycji naukowych i gospodarczych, korzystając z doświadczeń światowych liderów etyki i odpowiedzialności biznesu. Współpracujemy z instytucjami naukowymi i organizacjami gospodarczymi z Polski i całego świata. A przede wszystkim trzymamy rękę na pulsie polskiej gospodarki z troską o jej rytmiczność w wymiarze efektywności, ekonomiczności i etyczności. CEBI jest organizatorem V Światowego Kongresu Etyki Biznesu, który odbędzie się w lipcu 2012 roku - jak zdecydował Komitet Wykonawczy International Society of Business, Economics and Ethics (ISBEE).

Z UDZIAŁU W KONGRESIE SKORZYSTAJĄ PRZEDE WSZYSTKIM:
? Pracownicy nauki podejmujący badania w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesu
? Właściciele firm zainteresowani budowaniem zrównoważonej wartości
? Menedżerowie ds. CSR
? Rzecznicy ds. etyki
? Wykładowcy i konsultanci etyki biznesu oraz CSR
? Menedżerowie zainteresowani nowymi wyzwaniami
? Przedstawiciele organizacji realizujących projekty dotyczące odpowiedzialności biznesu
? Przedstawiciele sektora publicznego zainteresowani etycznym kontekstem funkcjonowania organizacji

WYMIERNE KORZYŚCI
? Pogłębienie wiedzy na temat najważniejszych wyzwań etycznych w poszczególnych branżach
? Skorzystanie z najlepszych doświadczeń wykładowców i konsultantów etyki biznesu
? Możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w edukacji na rzecz etyki i odpowiedzialności społecznej
? Przegląd realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu etyki i odpowiedzialności biznesu
? Poznanie metod budowania strategii odpowiedzialności biznesu i przeciwdziałania korupcji
? Możliwość usprawnienia własnych projektów na rzecz etyki i odpowiedzialności w biznesie

W PROGRAMIE KONGRESU M.IN.
? Wykład specjalny ?Koniec ery amoralnego biznesu?", prof. N. Craig Smith, Academic Director of the Corporate
? Social Responsibility and Ethics Research Group, Social Innovation Centre, INSEAD, Fontainebleau
? Krytyczna samoocena stanu edukacji etycznej oraz odpowiedzialnego kształcenia menedżerów - udział biorą: dr inż. A. Brzozowski, prof. W. Gasparski, prof. A. Lewicka--Strzałecka, prof. K. Sosenko, prof. J. Sójka
? Dyskusja wokół roli etyki biznesu w okresie transformacji - udział biorą: prof. A. Blikle, H. Bochniarz, prof. A. Dylus, dr G. Kopińska, prof. J. Hausner, A.S. Nartowski
? Sesje dyskusyjne dotyczące najważniejszych wyzwań etycznych w branży: finansowej, energetyczno-paliwowej, farmaceutycznej i w mediach
? Sesje warsztatowe umożliwiające poznanie metod budownia strategii CSR, a także wprowadzania ochrony antykorupcyjnej oraz odpowiedzialnego zarządzania w małych firmach
? Sesje naukowe obejmujące przegląd aktualnych zagadnień badawczych w etyce biznesu

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
9 grudnia 2009 (środa)

10.00 Wystąpienia powitalne: prof. Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu; prof. Andrzej Koźmiński, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego; prof. Jacek Sójka, Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu - EBEN Polska
10.40 Zewnętrzne uwarunkowania zachowań nieetycznych w gospodarce, prof. Jerzy Dietl, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
11.00 Dlaczego notariusze mają zamknięte usta i o pewnych rzeczach (nieetycznych) nie mogą mówić, Lech Borzemski, Prezes Krajowej Rady Notarialnej
11.20 Portret polskiej etyki biznesu, prof. Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu, Akademia
11.40 Sesja plenarna: Etyka biznesu w okresie transformacji
Uczestnicy: Andrzej J. Blikle, Inicjatywa Firm Rodzinnych; Henryka Bochniarz, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; prof. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dr Grażyna Kopińska, Fundacja im. Stefana Batorego; moderator Andrzej S. Nartowski, Polski Instytut Dyrektorów
13.00 Lunch połączony z sesją plakatową
14.00 - 15.30 dwie sesje równoległe
? Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w branży finansowej: Andrzej Barcikowski, Dyrektor Biura Monitoringu i Zgodności BRE Bank; dr Krzysztof Grabowski, Dyrektor Departamentu Emitentów Komisji Nadzoru Finansowego; prof. Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa; dr Halina Wasilewska-Trenkner, Rada Polityki Pieniężnej, Witold Zieliński, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy
? Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w mediach: Piotr Lignar, Akademia Leona Koźmińskiego; dr Mikołaj Ł. Lipowski, Uniwersytet Warszawski i Polska Fundacja Upowszechniania Nauki; Piotr Miączyński, Gazeta Wyborcza; prof. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Warszawski, Wiesław Podkański, Prezes Izby Wydawców Prasy
15.30 przerwa kawowa
15.45 - 17.15 dwie sesje równoległe
? Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w branży farmaceutycznej:
dr Agnieszka Brzezińska, Dyrektor ds. Komunikacji i Rozwoju Roche Polska; Justyna Czarnoba, Corporate Communications Manager GlaxoSmithKline; Krzysztof Jakubiak, Dyrektor ds. PR Polpharma; Zofia Ulz*, Główny Inspektor Farmaceutyczny
? Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w branży paliwowo-energetycznej: Ewa Bielicka-Piesyk, Rzecznik ds. Etyki PKN Orlen; Iwona Figaszewska, Radca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Łukasz Makuch, Koordynator ds. CSR Polska Grupa Energetyczna; przedstawiciel PGNiG*
17.30 - 19.00 trzy sesje naukowe równoległe
19.30 Spotkanie specjalne: o tematach poruszanych w książce Zawał: Zrozumieć kryzys (Wydawnictwo S.P. Polityka, 2009) mówi jej autor, redaktor Jacek Żakowski.
Uroczysta kolacja w Atrium ALK

10 grudnia 2009 (czwartek)

9.00 - 10.30 trzy sesje naukowe równoległe
10.45 Sesja plenarna: Wszystkiego, co trzeba wiedzieć o etyce i społecznej odpowiedzialności biznesu, nauczyłam(em) się na uniwersytecie
Uczestnicy: Magdalena Andrejczuk, Ambasadorka CSR Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Uniwersytet w Białymstoku; Wojciech Bachta, Ambasador CSR Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej; Katarzyna Kardas, laureatka IV edycji konkursu Verba Veritatis, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej; Izabela Kwiatkowska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorka portalu odpowiedzialne-inwestowanie.pl; moderator dr Julita Sokołowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
11.15 Sesja plenarna: Edukacja etyczna oraz odpowiedzialne kształcenie menedżerów - krytyczna samoocena
Uczestnicy: dr inż. Andrzej Brzozowski, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, były menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w ABB; prof. Anna Lewicka-Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Akademia Leona Koźmińskiego; prof. Kazimierz Sosenko, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. Jacek Sójka, Uniwersytet Adama Mickiewicza; moderator prof. Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu Akademia Leona Koźmińskiego
12.30 przerwa kawowa
12.45 Wykład specjalny (w j. angielskim): Koniec ery amoralnego biznesu?, prof. N. Craig Smith, Corporate Social Responsibility and Ethics Research Group, Social Innovation Centre, INSEAD, współautor (z prof. Gilbertem Lenssenem) książki Mainstreaming Corporate Responsibility, której polskie wydanie przez Studio EMKA zostanie zaprezentowane po raz pierwszy; moderator dr Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu Akademia Leona Koźmińskiego

13.30 - 14.30 sesje warsztatowe równoległe
? Strategie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, Irena Pichola, Lider zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers
? Warsztat antykorupcyjny, Mariusz Witalis, Partner Ernst&Young
? Etyczne i odpowiedzialne MŚP - prof. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego; dr Mieczysław Bąk, Krajowa Izba Gospodarcza
14.35 Sesja plenarna: Rola etyki i odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie post-kryzysowym - podsumowanie Kongresu
15.00 Lunch na zakończenie Kongresu
*w trakcie potwierdzania


AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
tel. 022 519 21 00, faks 022 814 11 56
e-mail: akademia@kozminski.edu.pl
www.cebi.pl


 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność